سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

عاشقانه خم می را نوش کن

جرعه ای بود بیا دریا طلبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - عاشقانه خم می را نوش کن

uharhki ol ld vh k,a ;k

[vui hd f,n fdh nvdh xgfتعداد ابیات منتشر شده : 249992