سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آفتاب است و ماه خوانندش

ماه بین آفتاب را دریابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آفتاب است و ماه خوانندش

Htjhf hsj , lhi o,hkkna

lhi fdk Htjhf vh nvdhf

 • جستجوی نژند در فردوسی
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی خوبان در همه ی آثار
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی نامرد در اقبال لاهوری
 • جستجوی خاطره در همه ی آثار
 • جستجوی نژندی در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508620