سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آفتاب حسن او عالم گرفت

تا قیامت باد تابان آفتابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آفتاب حسن او عالم گرفت

Htjhf psk h, uhgl 'vtj

jh rdhlj fhn jhfhk Htjhf

تعداد ابیات منتشر شده : 508620