سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله نور دین دارد لقب

نور دین از نعمت الله می طلبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله نور دین دارد لقب

kulj hggi k,v ndk nhvn grf

k,v ndk hc kulj hggi ld xgf


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727