سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

چشم ما روشن به نور الله ماست

همچو نور روی نور الله ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - چشم ما روشن به نور الله ماست

]al lh v,ak fi k,v hggi lhsj

il], k,v v,d k,v hggi lhsjتعداد ابیات منتشر شده : 288239