سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آب جویای آب این عجب است

سر آب و سراب این عجب استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آب جویای آب این عجب است

Hf [,dhd Hf hdk u[f hsj

sv Hf , svhf hdk u[f hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509640