سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

هیچ شی بی نعمت الله هست نیست

نعمت الله با همه اشیا بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - هیچ شی بی نعمت الله هست نیست

id] ad fd kulj hggi isj kdsj

kulj hggi fh ili hadh f,nتعداد ابیات منتشر شده : 288239