سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

هر چه بینی نعمت الله بود

نعمت الله در همه عالم یکی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - هر چه بینی نعمت الله بود

iv ]i fdkd kulj hggi f,n

kulj hggi nv ili uhgl d;d hsjتعداد ابیات منتشر شده : 285767