سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

از کرم جان عزیزم بر جانانه برید

دست گیرید و مرا مست به میخانه بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - از کرم جان عزیزم بر جانانه برید

hc ;vl [hk ucdcl fv [hkhki fvdn

nsj 'dvdn , lvh lsj fi ldohki fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507630