سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله رفت یاد او به خیر

یاد بادا نعمت الله یاد بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله رفت یاد او به خیر

kulj hggi vtj dhn h, fi odv

dhn fhnh kulj hggi dhn fhnتعداد ابیات منتشر شده : 285754