سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

هیچ شی بی نعمت الله کی بود

نعمت الله در همه اشیا نگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - هیچ شی بی نعمت الله کی بود

id] ad fd kulj hggi ;d f,n

kulj hggi nv ili hadh k'v


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254