سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

بود بود اوست بود ما خیالی بیش نیست

خود کجا بودی بود جز بود او بودی دگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - بود بود اوست بود ما خیالی بیش نیست

f,n f,n h,sj f,n lh odhgd fda kdsj

o,n ;[h f,nd f,n [c f,n h, f,nd n'vتعداد ابیات منتشر شده : 373712