سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آینه گر صد نماید گر هزار

می نماید آفتابی در نظرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آینه گر صد نماید گر هزار

Hdki 'v wn klhdn 'v ichv

ld klhdn Htjhfd nv kzvتعداد ابیات منتشر شده : 206556