سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

در مرتبه ای عاشق درمرتبه ای معشوق

در مرتبه ای ناظر در مرتبه ای منظورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - در مرتبه ای عاشق درمرتبه ای معشوق

nv lvjfi hd uhar nvlvjfi hd lua,r

nv lvjfi hd khzv nv lvjfi hd lkz,v


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727