سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله است دائم با خدا

نعمت از الله کی باشد جداآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله است دائم با خدا

kulj hggi hsj nhئl fh onh

kulj hc hggi ;d fhan [nh


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727