سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله در نظر نقش خیالی می کشد

با چنین نقش خیالی پای بست سیدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله در نظر نقش خیالی می کشد

kulj hggi nv kzv kra odhgd ld ;an

fh ]kdk kra odhgd \hd fsj sdnlتعداد ابیات منتشر شده : 251627