سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

آینه گر هزار می نگریم

خود و محبوب روبرو بینیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - آینه گر هزار می نگریم

Hdki 'v ichv ld k'vdl

o,n , lpf,f v,fv, fdkdl

تعداد ابیات منتشر شده : 466260