سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

فارغیم از ملک عالم فارغیم

جام می نوشیم و از جم فارغیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - فارغیم از ملک عالم فارغیم

thvydl hc lg; uhgl thvydl

[hl ld k,adl , hc [l thvydl


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561