سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

جز حدیث عشق او با ما مگو

زان که ما از این و آن هم فارغیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - جز حدیث عشق او با ما مگو

[c pnde uar h, fh lh l',

chk ;i lh hc hdk , Hk il thvydl


 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267