سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

اسم اعظم خوانده ایم از لوح دل

از حروف اسم اعظم فارغیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - اسم اعظم خوانده ایم از لوح دل

hsl huzl o,hkni hdl hc g,p ng

hc pv,t hsl huzl thvydlتعداد ابیات منتشر شده : 288239