سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله داده اند ما را تمام

فارغیم از بیش و از کم فارغیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله داده اند ما را تمام

kulj hggi nhni hkn lh vh jlhl

thvydl hc fda , hc ;l thvydl


 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281