سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

سودا زدگان باده نوشیم

شوریده و می پرست عشقیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - سودا زدگان باده نوشیم

s,nh cn'hk fhni k,adl

a,vdni , ld \vsj uardl


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561