سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

گر نباشد عشق او در جان نگیرد جان قرار

ور نبیند نور روی او نیابد نور چشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - گر نباشد عشق او در جان نگیرد جان قرار

'v kfhan uar h, nv [hk k'dvn [hk rvhv

,v kfdkn k,v v,d h, kdhfn k,v ]al


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429