سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نور چشم نعمت الله گر شود روشن از او

پیش مردم در همه جا بر سر آید نور چشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نور چشم نعمت الله گر شود روشن از او

k,v ]al kulj hggi 'v a,n v,ak hc h,

\da lvnl nv ili [h fv sv Hdn k,v ]alتعداد ابیات منتشر شده : 292227