سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

درخرابات مغان دارم مقام

باده می نوشم ز جام جم مدامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - درخرابات مغان دارم مقام

nvovhfhj lyhk nhvl lrhl

fhni ld k,al c [hl [l lnhlتعداد ابیات منتشر شده : 292199