سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

عاشقان را بار دادم در حرم

گر توئی عاشق در این خلوت خرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - عاشقان را بار دادم در حرم

uharhk vh fhv nhnl nv pvl

'v j,ئd uhar nv hdk og,j ovhl


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573