سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

سید و بنده چو آمد در میان

صورت و معنی یکی شد والسلامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - سید و بنده چو آمد در میان

sdn , fkni ], Hln nv ldhk

w,vj , lukd d;d an ,hgsghl


 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561