سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله می است و عالم جام

این چنین جام و می مراست مدامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله می است و عالم جام

kulj hggi ld hsj , uhgl [hl

hdk ]kdk [hl , ld lvhsj lnhlتعداد ابیات منتشر شده : 292227