سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

به کمالت زبانها گویا

به جمال تو چشمها روشنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - به کمالت زبانها گویا

fi ;lhgj cfhkih ',dh

fi [lhg j, ]alih v,ak


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630