سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذره را آفتاب می خوانی

طعنه بر نور آفتاب مکنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذره را آفتاب می خوانی

bvi vh Htjhf ld o,hkd

xuki fv k,v Htjhf l;k

تعداد ابیات منتشر شده : 508620