سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نور او آفتاب تابان است

دیدن آفتاب خوش خوش بوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نور او آفتاب تابان است

k,v h, Htjhf jhfhk hsj

ndnk Htjhf o,a o,a f,

تعداد ابیات منتشر شده : 508620