سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

سایه و آفتاب را دریاب

سایه بی آفتاب باشد نهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - سایه و آفتاب را دریاب

shdi , Htjhf vh nvdhf

shdi fd Htjhf fhan ki

تعداد ابیات منتشر شده : 508620