سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

جام می هر که دیده رندانه

هست سیاح بحر و بر دیدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - جام می هر که دیده رندانه

[hl ld iv ;i ndni vknhki

isj sdhp fpv , fv ndniتعداد ابیات منتشر شده : 327355