سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

دیده هر ذره ای که می بیند

آفتابیست در قمر دیدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - دیده هر ذره ای که می بیند

ndni iv bvi hd ;i ld fdkn

Htjhfdsj nv rlv ndniتعداد ابیات منتشر شده : 327369