سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ما نقش خیال تو کشیدیم به دیده

خوش نقش خیالیست درین دیده بدیدهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ما نقش خیال تو کشیدیم به دیده

lh kra odhg j, ;adndl fi ndni

o,a kra odhgdsj nvdk ndni fndni


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630