سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

صفت او به ذات او پیدا

ذات او از صفات او پنهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - صفت او به ذات او پیدا

wtj h, fi bhj h, \dnh

bhj h, hc wthj h, \kihk

تعداد ابیات منتشر شده : 474522