سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ابی عبدالله آنکه روح امین

گفت او را که جمله را جانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ابی عبدالله آنکه روح امین

hfd ufnhggi Hk;i v,p hldk

'tj h, vh ;i [lgi vh [hkdتعداد ابیات منتشر شده : 367907