سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

این اضافت از ظهور ما به ماست

ور نه بی ما این اضافت از کجاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - این اضافت از ظهور ما به ماست

hdk hqhtj hc zi,v lh fi lhsj

,v ki fd lh hdk hqhtj hc ;[hsj


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی بی تو صد عمر نخواهم در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455