سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

صورت و معنی عالم گفتمش

دُر توحید است نیکو سُفتمشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - صورت و معنی عالم گفتمش

w,vj , lukd uhgl 'tjla

nُv j,pdn hsj kd;, sُtjlaتعداد ابیات منتشر شده : 364441