سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

در دو میدان یک یکی و دو یکی

نیک دریابش که گفتم نیککیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - در دو میدان یک یکی و دو یکی

nv n, ldnhk d; d;d , n, d;d

kd; nvdhfa ;i 'tjl kd;;d


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712