سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

بی وجود او همه عالم عدم

بر وجود او همه عالم عَلَمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - بی وجود او همه عالم عدم

fd ,[,n h, ili uhgl unl

fv ,[,n h, ili uhgl uَgَl


 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712