سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

با حباب و آب اگر داری نظر

یک دمی در عین این دریا نگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - با حباب و آب اگر داری نظر

fh pfhf , Hf h'v nhvd kzv

d; nld nv udk hdk nvdh k'v


 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712