سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

صوت صادق بود صدا کاذب

راز صادق مگوی با کاذبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - صوت صادق بود صدا کاذب

w,j whnr f,n wnh ;hbf

vhc whnr l',d fh ;hbf


 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • جستجوی ابر ده و دو هفتدشد کدخدای در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712