سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ذاتش بنمود در مرایا

صورت بستند جمله اشیاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ذاتش بنمود در مرایا

bhja fkl,n nv lvhdh

w,vj fsjkn [lgi hadh

تعداد ابیات منتشر شده : 509565