سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

عشق است که گوهر محیط است

عشق است که بحر بیکران استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - عشق است که گوهر محیط است

uar hsj ;i ',iv lpdx hsj

uar hsj ;i fpv fd;vhk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165