سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

مقصود ز بندگان همه خدمت اوست

و ز خدمت او مراد ما بندگی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - مقصود ز بندگان همه خدمت اوست

lrw,n c fkn'hk ili onlj h,sj

, c onlj h, lvhn lh fkn'd hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260