سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

گئده ک صدام کافرله جهاده

ییخاق بو بی مروت ائو ییخانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - گئده ک صدام کافرله جهاده

'ئni ; wnhl ;htvgi [ihni

ddohr f, fd lv,j hئ, ddohkd


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561