سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

گرک دین اولماسا ، دونیانی آتماق

شرف ،عزتلی بیر دونیا یاراتماقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - گرک دین اولماسا ، دونیانی آتماق

'v; ndk h,glhsh ، n,kdhkd Hjlhr

avt ،ucjgd fdv n,kdh dhvhjlhr


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561