سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

سعادت دیر حسین قربانلاری تک

شهادتله لقاء اللهه چاتماقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - سعادت دیر حسین قربانلاری تک

suhnj ndv psdk rvfhkghvd j;

aihnjgi grhء hggii ]hjlhr


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561