سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

آنا ! اوغلون شهید اولدی مبارک

شهادتله سعید اولدی ، مبارکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - آنا ! اوغلون شهید اولدی مبارک

Hkh ! h,yg,k aidn h,gnd lfhv;

aihnjgi sudn h,gnd ، lfhv;


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586